Cjenik posredničkih provizija

za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamjene, zakupa i iznajmljivanja nekretnina

 

KUPOPRODAJA
Provizija se naplaćuje u postocima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene.
PRODAJA
Provizija za posredovanje prilikom prodaje nekretnine
(naplaćuje se od prodavatelja)
2-4 %
ali ne manje od 6.000 kn
KUPNJA
Provizija za posredovanje prilikom kupnje nekretnine
(naplaćuje se od kupca)
1-3 %
ali ne manje od 6.000 kn
Provizija se naplaćuje od kupca ako je ugovorena ili je posrednik dobio od strane kupca pismeni ili usmeni nalog za potražnjom nekretnine.
ZAMJENA
Prilikom zamjene nekretnine provizija se naplaćuje od svake strane u zamjeni, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je strana stekla zamjenom. 2-3 %
ZAKUP I NAJAM
IZNAJMLJIVANJE I DAVANJE U ZAKUP
→ provizija od najmodavca i zakupodavca
postotak mjesečne najamnine
Minimalno 75 %
Za najam ili zakup trajanja od 12 do 35 mjeseci 100 %
Za najam ili zakup trajanja od 36 mjeseci (3 godine) i više 150 %
UNAJMLJIVANJE I ZAKUP
→ provizija od najmoprimca i zakupnika
postotak mjesečne najamnine
Minimalno za najam 75 %
Minimalno za zakup 100 %
Za najam ili zakup trajanja od 12 do 35 mjeseci 100 %
Za najam ili zakup trajanja od 36 mjeseci (3 godine) i više 150 %

Na navedene iznose obračunava se PDV.

 

 

OPĆI UVJETI POSLOVANJA 

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Cimerman d.o.o. (dalje u tekstu: Posrednik) licencirana je agencija za posredovanje, temeljem rješenja Ministarstva o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina, izdanim od Hrvatske gospodarske komore. Registarski broj upisa: 84/2009. Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta: Klasa:UP/I-330-01/09-01/233; Ur.br:526-05-01-01/2-09-3. Licencirani agent: Nives Cimerman-Džeba, registarski broj: 115/2008. Osiguravateljsko društvo: Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.

Članak 2.

Općim uvjetima poslovanja posrednika u prometu nekretnina (dalje u tekstu: Opći uvjeti) uređuje se poslovni odnos između Posrednika i fizičke ili pravne osobe (dalje u tekstu: Nalogodavac) koja s Posrednikom sklopi pisani ugovor o posredovanju (u daljnjem tekstu: posrednički ugovor).

 

PONUDA NEKRETNINA

Članak 3.

Ponuda Posrednika temelji se na podacima zaprimljenim pisanim i/ili usmenim putem od strane nalogodavaca koji prodaju odnosno iznajmljuje određene nekretnine.

Cijene nekretnina iskazane su u eurima, uz napomenu da je plativa u kunskoj protuvrijednosti.

 

UGOVOR O POSREDOVANJU

Članak 4.

Ugovorom o posredovanju  Posrednik se obavezuje da će nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem  fizičku ili pravnu osobu koja bi s njim pregovarala o sklapanju kupoprodajnog ugovora ili ugovora o najmu/zakupu za određenu nekretninu, a Nalogodavac se obvezuje isplatiti posredničkim ugovorom utvrđenu posredničku naknadu ukoliko kupoprodajni ugovor, ugovor o zamjeni ili bilo kakav slični pravni posao posredstvom Posrednika kojim nekretnina promjeni vlasnika bude sklopljen.

Ugovor o posredovanju sklapa se na određeni rok te se njegovim istekom može sporazumno produžiti.

 

OBVEZE POSREDNIKA

Članak 5.

Posrednik se obavezuje u ime Nalogodavca posredovati s trećim osobama te nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem osobu koja bi s njim pregovarala radi sklapanja Ugovora o kupoprodaji odnosno ugovora o najmu ili zakupu predmetne nekretnine.

Posrednik je dužan tražiti priliku za sklapanje ugovora pažnjom dobrog gospodarstvenika i dobrog stručnjaka, sukladno svojim mogućnostima, te povezati Nalogodavca s trećom osobom zainteresiranom za sklapanje ugovora.

Ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama Posrednik se obvezuje obavljati osobito sljedeće:

– upoznati Nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine

– pribaviti i izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na  predmetnoj  nekretnini

– upozoriti Nalogodavca da je sukladno Zakonu o gradnji (NN 2013/15) dužan pribaviti energetski certifikat za nekretninu

– upozoriti Nalogodavca da je, sukladno Zakonu o očuvanju kulturnih dobara Čl. 37., nekretninu koja se nalazi u zgradi zaštićenom kulturnom dobru obavezan ponuditi Gradu Zagrebu i RH na prvokup

– omogućiti pregled nekretnine u dogovoru s Nalogodavcem

– posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora

Posrednik će upoznati Nalogodavca s odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Posrednik ima pravo posredovati i za drugu stranu, tj. za kupca ili najmoprimca/zakupnika kao drugog nalogodavca, sukladno Cjeniku koji je sastavni dio ovih Općih uvjeta poslovanja.

 

OBVEZE NALOGODAVCA

Članak 6.

Potpisom ugovora o posredovanju u prometu nekretnina Nalogodavac se obvezuje osobito obaviti sljedeće:

  1. dati Posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ovog Ugovora te upozoriti Posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini
  2. obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti istinite i točne podatke o nekretnini te predati Posredniku, na njegov zahtjev, svu dokumentaciju građevinsku i vlasničku, kao i sve ostalo što je Posredniku potrebno za uspješno obavljanje posredovanja za Nalogodavca, a koja dokumentacija se nalazi u posjedu Nalogodavca ili koju Nalogodavac može pribaviti
  3. Nalogodavac se obvezuje dati na uvid Posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani
  4. osigurati Posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanoga posla razgledanje nekretnine
  5. obavijestiti Posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu
  6. obavijestiti Posrednika ažurno i na vrijeme o svim promjenama povezanim s poslom za koji ga je ovlastio, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini
  7. Nalogodavac se obvezuju dopustiti Posredniku poduzimanje svih radnji radi uspješnog posredovanja, a koje su uobičajene i nisu izrijekom isključene.

Nalogodavac je također obvezan Posredniku pružiti na uvid (osobne) podatke koje Nalogodavac mora imati evidentirane sukladno odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

 

POSREDNIČKA NAKNADA

Članak 7.

Nalogodavac je obavezan isplatiti posredničkim ugovorom utvrđenu posredničku naknadu ukoliko kupoprodajni ugovor, ugovor o zamjeni ili bilo kakav slični pravni posao posredstvom Posrednika kojim nekretnina promjeni vlasnika bude sklopljen.

Priloženi Cjenik posredničkih provizija sastavni je dio ovih Općih uvjeta posredovanja.

 

OSTALE ODREDBE

Članak 8.

Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s trećom osobom koju je Posrednik našao, niti sklopiti pravni posao. Nalogodavac će Posredniku odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri te je dužan nadoknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti manji od 1/3 niti veći od ugovorene naknade.

Nalogodavac će odgovarati za štetu ako je postupao prijevarno.

Članak 9.

Nalogodavac nije obvezan platiti Posredniku iznos posredničke naknade ukoliko sam, ili posredstvom drugog posrednika, nađe kupca odnosno zakupnika/najmoprimca.

Članak 10.

Ako u roku ne dužem od vremena trajanja sklopljenog ugovora o posredovanju nakon prestanka tog ugovora Nalogodavac sklopi pravni posao koji je pretežito posljedica Posrednikova djelovanja prije prestanka ugovora o posredovanju, dužan je Posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Za odnose koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima ili posredničkim ugovorom, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima Republike Hrvatske.

Za sudske sporove nadležan je sud u Zagrebu.